De fruitige ideeën van CNV Bedrijvenbond

Nancy Abelskamp attendeerde mij op een boekje van de CNV BedrijvenBond waarin deze werknemersvereniging zijn ideeën over sociale innovatie tentoonspreidt. Hoewel geen lid was genoemde vakbond toch zo vriendelijk om mij een exemplaar toe te sturen.

Ik heb het boekje met interesse gelezen. Het staat vol met foto’s van fruitbomen en fruit. Ik neem aan dat de schrijvers hier mee aan willen geven dat de ideeën van het boekje fris, fruitig en gezond zijn voor alle werknemers in Nederland. Immers: “twee ons groenten en twee stuks fruit: dan hou je het een heel stuk langer uit”. Welk fruit heeft men zoal in de aanbieding?

1. Regionale arbeidsmarkt-cao’s: afspraken tussen werkgevers en werknemers binnen één regio om regionale arbeidsmarktbeleid mogelijk te maken (bijvoorbeeld arbeidspools, gemeenschappelijk reïntegratiebeleid, gezamenlijke scholing).

2. Een employability-paraplu: overkoepelende fondsen voor opleiding en ontwikkeling (nu nog vaak sectorale O&O-fondsen per cao), waardoor er ook financieringsmogelijkheden zijn voor scholing buiten de eigen sector.

3. Maak niet de overheid (UWV voor werklozen, gemeenten voor mensen in de bijstand) maar sociale partners verantwoordelijk voor reïntegratie en werkzoekers.

4. Stel looneisen niet langer op nationaal niveau, maar op bedrijfstakniveau vast, afhankelijk van de specifieke (economische) omstandigheden van bedrijven in die bedrijfstak.

5. Maak per cao een verloffonds die bestaande regelingen rondom bijzonder verlof en studieverlof vervangt, waarbij de werknemers meer zeggenschap krijgt over de besteding van zijn verlof.

6. Introduceer schoolcontracten waardoor jongeren gestimuleerd om hun studie af te maken: zij ontvangen een materiële beloning en of een baangarantie.

7. Koppel de toekenning van een periodiek aan de mate waarin een werknemer aan zijn persoonlijke employability werkt (flexibele beloning); werknemers die hun employability-doelstellingen niet halen krijgen hun periodiek als persoonlijk opleidingsbudget.

8. CNV-kaderleden worden als vakbondsadviseur het visitekaartje van de bond in het bedrijf, waarbij de extra beloning voor deze functies per cao wordt geregeld.

9. Stel Europa-consulenten aan, die namens de overheid, werkgevers en vakbonden toezien op de rechten en plichten van buitenlandse werknemers in Nederland.

10. Maak demotie een aantrekkelijker alternatief voor oudere werknemers, zodat werknemers langer en op een gezondere manier aan het werk kunnen blijven (leeftijdsbewust personeelsbeleid).

11. CNV BedrijvenBond biedt Kompas-diensten aan, waardoor leden worden aangemoedigd om zelf de regie over hun eigen loopbaan te nemen; concreet gaat het om loopbaanoriëntatie en persoonsgerichte reïntegratieplannen.

12. Creëer meer flexibiliteit in het arbeidspatroon, bijvoorbeeld door de invoering van een keuzeverlof of door de verruiming van roosters te koppelen aan meer individuele zeggenschap van werknemers.

13. Maak geld vrij voor kwaliteitsafspraken door de ingangsdatum van structurele cao- loonsverhogingen op te schuiven.

14. Biedt werknemers bij reorganisatie geen gouden handdruk, maar houd ze als flexibele schil in dienst (‘schilcontact’) met behoud van (een groot deel van) hun salaris en biedt ze opleiding aan totdat ze een andere baan hebben gevonden.

15. Sluit sociale contracten af (parallel aan de cao) waarin de arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf worden geregeld, bijvoorbeeld over de verhouding tussen ondernemingsraad, vakbond en werkgever.

16. Bouw zorgcirkels om mensen heen, waarin werknemer en werkgever (eerste cirkel), daarna de sector (tweede cirkel) en tot slot de overheid (derde cirkel) de verantwoordelijkheid krijgen voor het wel en wee van de werknemer als het gaat om werk en sociaal vangnet.

Meer informatie over de kijk van CNV Bedrijvenbond op sociale innovatie vindt u via de webdossier op hun website. Wat vindt u als lezer van deze post? Snijden de voorstellen hout?

7 thoughts on “De fruitige ideeën van CNV Bedrijvenbond”

Willem Mastenbroek 14 jaar ago

De voorstellen hebben niets van doen met slimmer werken en innovatief organiseren. Het zit in de sfeer van extra regelgeving – sociaal contract, keuzeverlof, schoolcontract – en van faciliteiten als zorgcirkels, schilcontacten, verloffondsen.

Nog meer regels en afspraken, aandacht en geld voor wat eigenlijk? Het slimmer werken wordt er niet gemakkelijker door. Stel je voor dat je daar als verantwoordelijk manager mee aan de gang moet. Daar wordt je toch bij voorbaat al beroerd van. En dan krijg je ook nog de Europa-consulent en de Vakbondsadviseur over de vloer. Wie zit er op dit fruit te wachten?

Waarom geen ideeen om de regelgeving, de administratieve lasten en de bureaucratische rompslomp, waar bedrijven en werknemers onder zuchten, terug te dringen?

Jos Steynebrugh 14 jaar ago

Ooit werden ze geerectificeerd met als doel “Den argeloozen arbeidende mensch te beschermen tegen de lage listen van den vuigen uitbater???. Ze groeiden als kool en toen die op was in Limburg ook in aanpalende bedrijfstakken. Zelfs taxi chauffeurs, normaal toch niet op hun mondje gevallen, ontkwamen niet aan de pathologische en allesverzengende beschermdrang van de vakbonden.

In volgorde van oprichting FNV (1905), CNV (1909), ABVAKABO (1917) en daarna nog een groot aantal snipper- en confetti bondjes. Hun bemoeienis en tomeloze inzet werd alleen overtroffen door organisaties als “Wakker Dier??? en “Mileu defensie???

Wiki pedia: “In 2003 waren circa 1.927.000 personen lid van een Nederlandse vakvereniging.??? . Dat is pakweg 30% van wat ZEGT te werken en wellicht 45% van wat echt aanwezig is en misschien 55% van wat ECHT werkt.

Bijna 100 jaar “innovatie??? bij de bonden heeft schoon aan de haak drie produkten opgeleverd: stake, stake en stake. Productvarianten: stiptheid (slim), betaalde (dom) en wilde (hoe verzin je het).

Dat terwijl langzamerhand bekend is dat innovatie gepaard gaat met nieuwe dingen (daarom heet het innovatie) ook nieuwe eisen aan personeel worden gesteld. Dat zoiets gepaard gaat met afvloeing van mensen die gewoon niet mee kunnen in de nieuwe stroom is onvermijdelijk. Het proberen “aan boord te houden tot elke prijs??? s daardoor innovatiekiller numero uno.

Mijn voorstel is:
Charter de beide Mozskowiczen voordat de bonden ze geboekt hebben. Daarna gewoon onwettig verklaren en ontmantelen

Als dat niet helpt heb ik nog een alternatief scenario: verhondervoudig de prijzen van wollen sokken en sandalen en verhoog de BTW daarop met 1000%.

Mogelijk dat we dan verlost worden van een wel hele hinderlijke erfenis van een eeuw geleden.

Jos Steynebrugh
Change Enhancement, Zoetermeer

Frans Duurland 14 jaar ago

Sinds innovatie een plek op de politieke agenda heeft gekregen, is het begrip aan steeds meer erosie onderhevig. Het woord is eigenlijk synoniem geworden met elke vorm van vernieuwing. Opportunisten claimen het domein om hun eigen agendapunten hoger op de maatschappelijke agenda te krijgen. Dit is weer zo’n voorbeeld. Persoonlijk hanteer ik een simpele definitie: innovatie is het implementeren van ideeën om waarde te creëren (met dank aan thinksmart.com). Als we het daarover eens kunnen worden, dan is sociale innovatie het domein binnen de organisatieleer dat zich bezig houdt met het organiseren van dat doel: ideeën genereren én succesvol implementeren. Al het andere is gewoon vernieuwing.

Frans Duurland, FWDmove

Edwin Lambregts 14 jaar ago

Frans,

Je definitie van innovatie is wel heel erg algemeen. Zo kan ieder idee dat werkt wel onder innovatie worden geschoven. Stel dat ik een supermarktbedrijf ben en ik besluit mijn leveranciers onder druk te zetten door hogere inkoopkortingen te bedingen. Een dergelijke actie voegt waarde toe (als ik tenminste machtig genoeg ben om dit op lange termijn vol te houden zonder afbreuk), maar ben ik dan innovatief bezig? Volgens jouw definitie wel !

Edwin

Frans Duurland 14 jaar ago

Beste Edwin,

Stof voor een interessante discussie! Ik zal proberen kort te reageren. Ik vind het niet terecht om kleine stappen niet innovatief te noemen. Maar in jouw voorbeeld mis ik het nieuwe idee dat geïmplementeerd moet worden. Korting bedingen is dagelijks werk. Je spreekt denk ik ook terecht over waarde toevoegen. Ik heb ooit geleerd onderscheid te maken tussen waarde toevoegen en waarde creëren. Waarde toevoegen associeer ik daardoor vooral met operational excellence. Waarde creëren met innoveren op producten en diensten. Ik geef toe, het zijn geen definities waar je wiskunde mee kunt bedrijven. Doorbraken in operational excellence zou ik toch innovatief willen noemen. Ze veroorzaken grote verandering in de waardeketen en leiden daarom waarschijnlijk ook tot nieuwe proposities. Als de supermarkt iets heeft bedacht waardoor haar onderhandelingspositie dramatisch verbetert, is dat dan geen innovatie? Anderzijds, is een line-extension of een beetje vernieuwde verpakking innovatie? De productmanager vind waarschijnlijk van wel. Innoverende organisaties spreiden hun risico door een portfolio aan innovatieprojecten te beheren. Van kleine projecten, makkelijk te realiseren stapjes vooruit, tot potentiële doorbraken, met veel risico en grote investeringen.

Frans Duurland, FWDmove

Edwin Lambregts 14 jaar ago

Frans,

Kernwoord in je reactie is voor mij het woordje “doorbraken”. Kleine stapjes (zeker als ze in een serie voorkomen) kunnen ook doorbraken zijn. Doorbraken in de manier waarop een bedrijf naar de omgeving kijkt en er in acteert (strategische innovatie), de vorm en inhoud van producten/diensten cq. de manier waarop ze worden voortgebracht (technologische innovatie) en de manier waarop de organisatie zichzelf vernieuwt en efficiënter en effectiever wordt (sociale innovatie). Innovatie is inderdaad “in the eye of the beholder”.

Groet,

Edwin

De fruitige ideeën van CNV Bedrijvenbond | innovatielog.nl 13 jaar ago

[…] (more…) […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *